Regulamin

  

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób
sprzedaży prowadzonej przez Tadeusza Turskiego prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą Ekotechnik Tadeusz Turski
z siedzibą we Wrocławiu za pośrednictwem sklepu internetowego
ekotechnik24.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz
określa zasady i warunki świadczenia przez Tadeusza Turskiego
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Ekotechnik
Tadeusz Turski z siedzibą we Wrocławiu usług nieodpłatnych drogą
elektroniczną.


§ 2 Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu
Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru
określonego w zamówieniu.
a) firmę kurierską;
b) InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca
usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych
(Paczkomat).
3. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych
wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym,
wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta
w Sklepie Internetowym.
4. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem
i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną
lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
5. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.

6. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel,
uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez
Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie
Konta Klienta.
7. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności
prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
8. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
9. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób
określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze
wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
10. Sprzedawca - oznacza Tadeusza Turskiego prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą Ekotechnik Tadeusz Turski
z siedzibą we Wrocławiu (51-636), ul. Braci Gierymskich 18A, NIP:
8971151875, REGON: 020217876, wpisaną do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Rozwoju; e-mail: sklep@ekotechnik24.pl, będącego jednocześnie
właścicielem Sklepu Internetowego.
11. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod
którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające
w domenie ekotechnik24.pl.
12. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za
pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być
przedmiotem Umowy sprzedaży.
13. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające
Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych
osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji
w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje
służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji
w niezmienionej postaci.
14. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na
odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem
a Sprzedawcą.


§ 3 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego


1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa
autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego
domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do
wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie
Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych
na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do
których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do
Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie

w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą
Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego
było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich
popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych,
typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne
wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony
Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co
najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub
Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka
Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe
o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu
jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768
pikseli.
3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas
korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu,
zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym
urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na
celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach
końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia
końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych
w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu
zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć
mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego
urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie
„cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić
korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za
pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na
Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez
Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon,
konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu
oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze
bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu
Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych
świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem,
dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet
i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może
się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów
przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować
właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej
zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy
antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie
mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu
Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która
naruszałaby interes Sprzedawcy.


§ 4 Rejestracja


1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać
nieodpłatnej Rejestracji.
2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie
Internetowym.
3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny
udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu
i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do
Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się
w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala
indywidualne Hasło.
4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma
możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść
poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych
poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.
W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania
danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub
przewidywanych odbiorcach tych danych.
6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości
zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną
usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili
cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia
Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres
Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient
otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie
Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa
o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta,
zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta
i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.


§ 5 Zamówienia


1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią
oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie
zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za
pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej
przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za
pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie
Internetowej Sklepu.
4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej
Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest
zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez
wybór polecenia DO KOSZYKA pod danym Towarem prezentowanym
na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości
zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy
płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia
do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk
„Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką
zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie
za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych
kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową
sprzedaży.
5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu,
wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę
na Stronie Internetowej Sklepu. Podczas rozmowy telefonicznej Klient
wskazuje Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących
się na Stronie Internetowej Sklepu, ilość Towaru jaką chciałby
zamówić oraz określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności,
a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej
albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia przez
Sprzedawcę treści proponowanej umowy oraz potwierdzenia
zamówienia – w razie gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży
pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. Każdorazowo podczas rozmowy
telefonicznej, Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej
wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu
Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie Klient
zobowiązany byłby ponieść, gdyby doszło do zawarcia Umowy
sprzedaży.
6. Po zawarciu Umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu,
Sprzedawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta
adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację
zawierającą potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży.
Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego
przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy
i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany
jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.
7. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty
elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę
na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do
Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego

ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej
Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.
8. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której
mowa w §5 ust. 7, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną
wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje
dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy
płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też
informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient
miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także
informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za
pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek
zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez
Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając
wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę
płatności oraz sposób Dostawy.
9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta
oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem
zamówienia.
10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez
Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
11. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca
przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej
informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja
o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy
o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 9 powyżej i z chwilą jego
otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
12. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej
warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty
elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta
podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.


§ 6 Płatności


1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym
Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie
kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie
zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient
będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu
zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione
Towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym
przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po
przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy
Sprzedawcy);
b) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z opcją

odbioru osobistego w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku
realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po
przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy,
po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
c) karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system
płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą
w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta
zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia
przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu PayU
informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej
płatności);
d) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal,
obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.
z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja
zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez
Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po
otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal
o dokonaniu płatności przez Klienta);
e) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu
Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie
rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę
potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
f) gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze
Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie
dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę
potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie
w biurze Sprzedawcy);
g) system płatności ratalnych "ratyPayU", obsługiwany przez PayU
S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja
zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez
Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po
otrzymaniu od PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu płatności za
zamówiony Towar).

h)

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

Operatorem obsługującym karty płatnicze jest firma Blue Media S.A.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości
wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni
roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie,
o którym mowa w §6 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza
Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim
Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na
dokonanie płatności zawiera również informację, że po
bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od
Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego
terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na
Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na
podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 7 Dostawa


1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Unii Europejskiej.
2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem
Umowy sprzedaży bez wad.
3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację
o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji
zamówienia.
4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie
Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §6
ust. 2 Regulaminu.
5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem
Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
W przypadku wyboru InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres
paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania
zamówienia.
6. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości
osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty
elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki
przez Sprzedawcę.
7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w
sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie
stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać
od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
8. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru.
Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze,
w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po
wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej
przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą
dostarczane Towary.
10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego
adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy,
pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu
telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie
obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do
Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się
z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie
z Klientem termin i koszt Dostawy.

11. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.


§ 8 Rękojmia


1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad
fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem

Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez
nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy
na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już
wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca
nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od
wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego
przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na
wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia
wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową
w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo
wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności
kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj
i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę
niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób
zaspokojenia.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo
usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar
wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie
bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta,
jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru
wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub
w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do
zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych
kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany
dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta
będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru
Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na
wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie
może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu
pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy
sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady
Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub
usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub
złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą
bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia
wady.
5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy
sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres

Sprzedawcy.
6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego
reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji
związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku
z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą
elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona
w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@ekotechnik24.pl.
W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego
problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie
14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
8. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów,
o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r.,
o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.


§ 9 Gwarancja


1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją
udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca
istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie
Internetowej Sklepu.


§ 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży


1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może
w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od
chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając
Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może
zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy.
Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został
zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod
adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy
wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając
Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem
formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem:
Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca
niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza
złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za
niezawartą.
4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy

sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje
wiązać.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu
od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca
może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub
dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób
dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do
zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie,
jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił
od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie
Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko
bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym
trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta
o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości
Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający
poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania Towaru.
11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument
wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami.


§ 11 Usługi nieodpłatne


1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi
nieodpłatne:
a) Formularz kontaktowy;
b) Newsletter;
c) Poleć znajomemu;
d) Prowadzenie Konta Klienta;
e) Zamieszczanie opinii.
2. Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni
w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju,
form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych
wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób

właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą
formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu
wiadomości do Sprzedawcy.
5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest
w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do
Sprzedawcy.
6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi
swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz
rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie
Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza
rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną
na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym
link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję
Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje
umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie
pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi
Newsletter.
7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres
poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej
zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie
Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do
wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera,
w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”,
określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie
rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania
Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem
odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej
wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji
odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
10. Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez
Sprzedawcę Klientom wysłanie przez tych Klientów do znajomego,
wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez nich Towaru.
Klient przed wysłaniem wiadomości określa Towar mający być
przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję "Poleć
znajomemu" wypełnia formularz podając swój adres e-mail oraz
adres e-mail osoby znajomej, której chce polecić wybrany Towar.
Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu
niż polecenie wybranego Towaru. Klient nie otrzymuje
wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystanie
z przedmiotowej usługi.
11. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć znajomemu, możliwa jest
w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń
wybranych produktów znajomym Klienta.

12. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu
Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na
udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony
Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych,
które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji
zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
13. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia
Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia
żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać
usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
14. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez
Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na
Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych
wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
15. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej
chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na
Stronie Internetowej Sklepu.
16. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta
Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na
szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta
przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy
zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest
uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności:
przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej
Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do
Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa
przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę
zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.
Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta
Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany
przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.


§ 12 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez
niego treści


1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje
dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie
wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane
z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie
podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby
teleinformatyczne.
2. Klient oświadcza, że:
a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych,
praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do –
odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności
przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw
pokrewnych, które składają się na treści;

b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których
mowa w §11 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz
informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny,
dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych
Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do
ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu;
d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Klient nie jest uprawniony do:
a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa
w §11 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz
rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego
prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa
w §11 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub
promocyjnym.
4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez
Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie
z §13 Regulaminu.
5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania
z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, treści które mogłyby
w szczególności:
a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia
dóbr osobistych osób trzecich;
b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa
związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną
praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub
mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną
do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre
obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń
powszechnie uznawanych za obraźliwe);
d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre
obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub
obyczajowe.
6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu,
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania
treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez
nich z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, w szczególności
w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach
osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one
stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących
przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli
zamieszczanych treści.

7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez
Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony
Internetowej Sklepu.


§ 13 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw


1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść
publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa,
dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania,
zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną
prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić
Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje
niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony
Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.


§ 14 Ochrona danych osobowych


1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce
prywatności.


§ 15 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)


1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę
o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez
podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez
drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień
poniżej.
2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie
usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy
stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka
komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się
Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia
woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas
Rejestracji.


§ 16 Postanowienia końcowe


1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów
zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca
ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia
szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta
będącego Przedsiębiorcą.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez

wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze
Strony Internetowej Sklepu.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy
sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych
na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne
są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów
uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi
być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie
Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na
stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Sprzedawca informuje, że pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma
internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy
konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma
ODR).
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed
dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na
podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania
zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie
w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej
Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem
w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą
wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do
tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje
nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie
Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z
postanowieniami §15 Regulaminu.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl